БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД ЗА ОБЩИ ЦЕЛИ

ПОМАГАЛО ПО ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Модулът представя особеностите на българската граматика, чието овладяване гарантира постигане на ниво В2 по български език като чужд.

 Граматическите категории  са обособени в три раздела части на речта.   Представянето на всяка  граматическа категория съдържа обучителен модул с теоретична част и модул с тренировъчни упражнения за прилагане на граматическите знания.

Цялостното владеене на български език за общи цели се проверява чрез диагностично-прогностични тестове с ключове за ниво А2 и В2, с помощта на които студентите сами биха могли да определят степента на владеене на езика за общи цели, както и да попълнят пропуските си .

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

Евгения  Димитрова,  Мария Григорова, Румяна Йорданова, Савина Савова